หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
นายบุญมี แก้วกำพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-605-330
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำและแสดงข้อมูลแผนผัง โครงสร้าง ของการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานทั้งฝ่ายข้าราชการเมือง และข้าราชการประจำ ที่สามารถเห็นได้ทันทีที่หน้าเพจของโครงสร้างหน่วยงานเช่น
1.โครงสร้างของคณะผู้บริหาร
2.โครงสร้างของสมาชิกสภา อบต.
3.โครงสร้างของหน่วยราชการภายใน ซึ่งแบ่งได้เป็น ปลัด สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม เป็นต้น และยังแสดงถึงหน้าที่ของแต่ละกองงาน ด้วย
วิธีเข้าใช้
1.เข้าหน้า Home page
2.Tab ซ้ายมือ  ข้อมูลหน่วยงาน
3.เกี่ยวกับ อบต. (โครงสร้างหน่วยงาน)
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำและแสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหาร ในฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง/รูปถ่าย/เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลของผู้บริหารในฝ่ายข้าราชการประจำ และข้อมูลของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกคนอีกด้วย
วิธีเข้าใช้
1.เข้าหน้า Home page
2.Tab ซ้ายมือ  บุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- บุคลากร
- กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำและประกาศข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับตามกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึง อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่หน่วยงานได้รับอำนาจและใช้อำนาจนั้นในการบริหารราชการ และจัดทำบริการสาธารณะ
วิธีเข้าใช้
1.เข้าหน้า Home page
2.Tab ซ้ายมือ  ข้อมูลหน่วยงาน
3.เกี่ยวกับ อบต. (อำนาจหน้าที่)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่มีระยะเวลาดำเนินการครอบคลุมเป็นเวลา 5 ปีงบประมาณ โดยเป็นแผนพัฒนาที่ดำเนินการตามภารกิจ/อำนาจ/หน้าที่ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2566-2570) ซึ่งในแผนพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด งบประมาณ ตามที่กระทรวงกำหนด
วิธีเข้าใช้
1.เข้าหน้า Home page
2.Tab ซ้ายมือ  แผน
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำข้อมูลและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ที่ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการต่อต่อหน่วยงานได้ เช่น ข้อมูลที่อยู่ของหน่วยงาน ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อข้อมูล( E-mail )และข้อมูลแผนที่ตั้ง(ต้องกดขยายดูพื้นที่แบบเต็มหน้าจอ)
วิธีเข้าใช้
1.เข้าหน้า Home page
2.Tab ซ้ายมือ  ข้อมูลหน่วยงาน
3.เกี่ยวกับ อบต.
4.ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำและแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น พรบ.อบต /พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตร /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจและให้อำนาจแก่หน่วยงานในการปฏิบัติราชการ
วิธีเข้าใช้
1.เข้าหน้า Home page
2.Tab ซ้ายมือ  ระเบียบ
3.ระเบียบส่วนกลาง
- พรบ./พรฎ.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ

การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดให้มีการแสดงการรายการข้อข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติราชการและจัดทำบริการสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง /ข่าวผลการจัดซื้อจัดจ้าง /ประกาศจากระบบ e-gp/ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งหัวข้อกันอย่างชัดเจน สามารถพิจารณาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นข่าวที่เป็นปัจจุบัน
วิธีเข้าใช้
1.เข้าหน้า Home page
2.Tab ซ้ายมือ  ข่าวสาร
3.ข่าวสาร อบต.
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวประกาศจากระบบ e-gp
- ข่าวสรรหาบุคลากร
- ข่าวกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... https://www.facebook.com/peopl... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ขององค์กรได้ ทั้งนี้ คำถามที่เข้ามา จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจง ตอบคำถามได้อย่างทันท่วงที สะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ โดยการสนทนาถามตอบดังกล่าว ยังประโยชน์ไปยังบุคคลอื่นๆ สามารถเข้าไปศึกษาหาคำตอบได้ หน้าเว็บไซต์ ในหัวข้อ ข้อคำถาม บนเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ของ อบตอีกด้วย
วิธีเข้าใช้ระบบ ข้อคำถาม คือ
1 หน้าหลักของเว็บไซต์ แท็บไอคอนด้านซ้ายหน้า
2 บริการประชาชน
3 กระดานสนทนา
4 สร้างกระทู้ถาม
o9 Social Network https://www.phaikwangphichit.g... https://www.facebook.com/%E0%B... https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางได้จัดทำ(สร้างID)สื่อโซเชียลมีเดียขึ้น ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Facebook เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน
วิธีเข้าใช้ ผ่านทางไอคอนลัดบนเว็บไซต์ของ อบต. (Home page)ด้านขวาบน (ไอคอนรูปFacebook) คลิ๊กเข้าไปจะนำไปสู่เฟสบุ๊คของหน่วยงาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phaikwangphichit.g... https://www.phaikwangphichit.g... องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยมีเจตนาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
วิธีเข้าใช้
1.เข้าหน้า Home page
2.Tab ซ้ายมือ  ระเบียบ
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-605-329-30 โทรสาร : 056-605-330
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 1,967,896 เริ่มนับ 25 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.ไผ่ขวาง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10