หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
นายบุญมี แก้วกำพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-605-330
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
สำนักปลัด
 
งานบริหารทั่วไป งานกิจการสภา อบต.
- งานอำนวยการ - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์ - งานอำนวยการและประสานงาน
- งานสารบรรณ - งานการเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน - งานทะเบียนประวัติผู้บริหารและ สมาชิกสภา
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศ    
งานบริหารงานบุคคล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายฯลฯ - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานทะเบียนประวัติ ฯลฯ - งานรักษาความสะอาด
- งานจัดทำแผนอัตรากำลังและกรอบพนักงานจ้าง - งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานพัฒนาบุคลากร    
- งานสวัสดิการ    
- งานขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ    
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมการเกษตร
- งานนโยบายและแผน - งานวิชาการเกษตร
- งานวิชาการ - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสารสนเทศและระบบคอมฯ - งานปศุสัตว์
- งานงบประมาณ    
งานกฎหมายและนิติกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและนิติกรรม - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ อบต. - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
       
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนควบคุมการจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุม และเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์
   
   
 
งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานก่อสร้างสะพานเขื่อน ทดน้ำ
- งานข้อมูลการก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุม การตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานสาธารณูปโภค
- งานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
งานสาธารณูปโภค
- งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณะประโยชน์
- งานผังเมืองและแผนที่
- งานอนุรักสิ่งแวดล้อมทางบก และทางน้ำ
   
   
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
 
งานบริหารการศึกษา
- งานแผนและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน
- งานการศึกษานอกระบบ
- งานบริหารทั่วไป
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานพัฒนาชุมชน
- งานสำรวจจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ.
- การจัดระเบียบชุมชน
งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
- งานสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน
- งานส่งเคราะห์ประชาชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และสุภาพสตรี
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
- งานสำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ
- งานส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
- งานสงเคราะห์ครอบครัว
   
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-605-329-30 โทรสาร : 056-605-330
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 1,080,476 เริ่มนับ 25 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.ไผ่ขวาง
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10